شرکت آشنا پخت اصفهان

  آدرس: اصفهان – خیابان امام خمینی رهنان خیایان شریف غربی مقابل اداره برق

  کد پستی: ۸۱۸۷۹۷۳۴۹۱

  تلفن: ۳۷۳۹۴۴۱۵ -۳۱ – ۰۰۹۸

  نمابر: ۳۷۳۹۴۰۴۸ -۳۱ – ۰۰۹۸

  تلفن همراه : ۳۱۶۷۹۸۱ -۹۱۳ – ۰۰۹۸

  پست الکترونیک: info@ashnapokht.com